Thông báo lịch kiểm tra khám sức khỏe ứng viên tuyển dụng để đào tạo tuyển Kiểm soát viên không lưu năm 2013