Trung tâm Khí tượng hàng không kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động