Thông báo mở lớp đào tạo Kiểm soát viên không lưu

Thông báo mở lớp đào tạo Kiểm soát viên không lưu

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải tại Thông báo số 09/TB-BGTVT ngày 11/01/2013 và Công văn số 443/BGTVT-TCCB ngày 14/01/2013 về việc tái cơ cấu lao động của Tổng Công... Xem chi tiết