Tuyên dương các cơ quan, đơn vị và người lao động tại Lễ chào cờ Tháng 5 - Công ty Quản lý bay miền Nam