VATM tham dự Triển lãm Quốc phòng và An ninh Australia - Việt Nam