Bổ nhiệm cán bộ Ban Kỹ thuật và Ban An ninh hàng không