CANSO chào đón tổ chức đầu tiên tham gia Nhóm thành viên Nghiên cứu và Học viện