Chi bộ Trung tâm cảnh báo thời tiết – Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên