Chi bộ Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới