Chủ tịch Lê Hoàng Minh đến thăm và làm việc với các cơ sở cung cấp dịch vụ tại miền Trung