Con đường dẫn tới TBO tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương