Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024