Điều hành an toàn 68.818 lần chuyến bay trong tháng 4