Đoàn công tác Vụ Quản lý doanh nghiệp làm việc với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam