Hội nghị triển khai công tác phối hợp an toàn khai thác cao điểm hè 2024