Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2024 tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật