Huấn luyện toàn bộ lực lượng Kiểm soát viên không lưu- Trung tâm KSTC-TS Cam Ranh sẵn sàng cho việc thiết lập vị trí kiểm soát mặt đất (GCU) tại sân bay Cam Ranh