Lễ ký kết chuyển giao Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh và Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam về Công ty Quản lý bay miền Trung