Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án “Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”