ATTECH: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020

Chi tiết xem tại đây.