Báo cáo công bố thông tin của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất.

2. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội.

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại đây.