Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.