Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.