Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây:

- Phần 1

- Phần 2