Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.