Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

- Bảng cân đối kế toán- Công ty mẹ, chi tiết xem tại đây

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất, chi tiết xem tại đây