Dự toán thu chi ngân sách năm 2019 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.