Thông tin tài chính của Tổng công ty giữa niên độ năm 2023

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo hợp nhất chi tiết xem tại đây.

Báo cáo riêng xem tại đây.