Thông tin tài chính của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2020

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Chi tiết xem tại đây