Thông tin tài chính Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2021

Thông tin tài chính Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2021:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết xem tại đây (Báo cáo hợp nhất, Báo cáo riêng)