Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.