Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018

STT Tên báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Tình hình thực hiện dự toán thu - nộp ngân sách năm 2018 Năm 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 1382/QĐ-QLB 2/4/2019 QĐ số 1382/QĐ-QLB
2 Tình hình thực hiện dự toán thu - nộp ngân sách Quý IV và 6 tháng cuối năm 2018 Năm 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 2405/QĐ-QLB 20/5/2019 QĐ số 2405/QĐ-QLB