Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

STT Tên báo cáo Năm/Kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Tình hình thực hiện dự toán thu nộp ngân sách Quý I năm 2019 Năm 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 1765/QĐ-QLB 26/4/2019 QĐ 1765/QĐ-QLB
2 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2019 Năm 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 3380/QĐ-QLB 23/7/2019 QĐ 3380/QĐ-QLB