Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.