Thông tin báo chí: Thực hiện giảm giá trị phân cách tối thiểu từ 05 NM xuống 03NM tại vùng trời tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất