Tin Quốc tế

CANSO ban hành tài liệu hướng dẫn khai thác mới

CANSO ban hành tài liệu hướng dẫn khai thác mới

Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay - CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) ban hành các tài liệu hướng dẫn khai thác mới cho các nhà cung cấp dịch vụ bảo... Xem chi tiết