Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra hiện trường thi công Đài kiểm soát không lưu Điện Biên