Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024