VATM - AEROTHAI thực hiện huấn luyện về ATFM và xác định năng lực thông qua tại sân bay