VATM: Bổ nhiệm các cán bộ của Khối Cơ quan Tổng công ty