VATM điều hành an toàn 70.259 lần chuyến bay trong tháng 5