VATM: Quyết tâm “Vượt nắng thắng mưa-sớm đưa công trình về đích"