VATM và Trường Đại học Giao thông vận tải ký kết thỏa thuận hợp tác