Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay- Đại hội của sự đoàn kết, dân chủ và tập trung trí tuệ