An toàn không đến từ may mắn- An toàn bắt đầu từ chính bạn