Biểu dương 80 nữ CNVCLĐ tiêu biểu ngành GTVT, giai đoạn 2019-2023