Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tham dự Lễ gắn biển Công trình Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên