CANSO ban hành tài liệu “Lập kế hoạch cho những sự kiện lường trước và không lường trước”