Chủ tịch HĐTV tiếp và làm việc với Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam