Bí thư Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu tập trung lãnh đạo việc xây dựng Chiến lược phát triển Công ty ATTECH